Ochrana osobných údajov a cookies

ČO SÚ COOKIES a AKO FUNGUJÚ ?

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

Ako „cookie“ sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies. Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnúť prácu s cookies. Pozrite sa do nastavení  vo svojom prehliadači a postupujte podľa nápovedy na nastavenie prehliadača.

 

Ako spoločnosť URGELA, spol. s r.o. využíva súbory COOKIES

Spoločnosť URGELA, spol. s r. o. , so sídlom Kuzmányho nábrežie 14,  960 01 Zvolen, IČO: 46486577  je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.urgela.sk.

na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:
– základnej funkčnosti webových stránok,
– merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

Zber údajov uvedených vyššie je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu dusan@urgela.sk . Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu podľa § 13 odst. a) ZoOÚ 18/2018 Z.z.. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

•             Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
•             Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
•             Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

•             https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

•             https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

•             https://www.facebook.com/policy.php

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť:
URGELA, spol. s r.o.
IČO: 46486577

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen
e-mail:  dusan@urgela.sk
web:     www.urgela.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚPrávny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR

zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôbKategória OÚDoba uchovávania OÚKategória príjemcov / prístup k údajom majú:
vystavenie daňového dokladučlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť, výrobná spoločnosť, IT správcovská spoločnosť
zmluvné a predzmluvné vzťahyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákaznícibežné osobné údajelehota uvedená v zmluveúčtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť, výrobná spoločnosť, IT správcovská spoločnosť
reklamáciečlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť, výrobná spoločnosť, IT správcovská spoločnosť
odvody do sociálnej poisťovnečlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení , zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, blízke osobybežné osobné údaje10 rokovsociálna poisťovňa, účtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
odvody do zdravotnej poisťovnečlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, blízke osobybežné osobné údaje10 rokovzdravotná poisťovňa, účtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancomčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zamestnancibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
evidencia žiadateľov o zamestnaniečlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
žiadatelia o zamestnaniebežné osobné údajedo ukončenia výberového konanieúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
evidencia dochádzkyčlánok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
zamestnancibežné osobné údaje + osobitné kategórie osobných údajovpočas trvania pracovného pomeruúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
lekárske posudkyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
zamestnanciosobitné kategórie osobných údajovpodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
zasielanie zvýhodnených ponúk
e-mailom, akcií
článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákazníci, potenciálni zákaznícibežné osobné údajena dobu neurčitú, pokiaľ zákazník alebo potenciálni zákazník nepožiada o zrušenie uchovania osobných údajovIT správcovská spoločnosť
identifikácia užívateľa web stránkyčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci web stránkybežné osobné údajena dobu neurčitú, pokiaľ zákazník alebo potenciálni zákazník nepožiada o zrušenie uchovávania osobných údajovGoogle, Facebook, Instagram, spoločnosť pre webhosting, reklamná spoločnosť
prihlásenie sa užívateľa do online služiebčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci web stránkybežné osobné údajena dobu neurčitú, pokiaľ zákazník alebo potenciálni zákazník nepožiada o zrušenie uchovávania osobných údajovGoogle, Facebook, Instagram, spoločnosť pre webhosting, reklamná spoločnosť
evidencia školení BOZPčlánok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
zamestnancibežné osobné údajepo dobu trvania pracovného pomeru zamestnanca, neskôr aj 10 rokov podľa potreby zachovania účtovnej agendy spoločnosti zo zákonaspoločnosť pre BOZP a PPO
Účel spracúvania OÚPrávny základKategórie dotknutých osôbKategórie OÚDoba uchovávania OÚKategória príjemcov / prístup k údajom majú:
Monitorovanie priestorov predajne kamerovým systémomčlánok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľaZákazníci, zamestnanci, osoby ktoré vstúpia do monitorovaného priestoruBežné osobné údaje, video záznam osoby v monitorovanom priestore14 dníServisná organizácia poskytujúca údržbu systému, Orgány činné v trestnom konaní,

 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy so subdodávateľmi a obchodnými partnermi, so sprostredkovateľmi, vybavenie objednávky zákazníkov, uzatvorenie zmluvy o dielo so zákazníkmi a uzatvorenie pracovnej zmluvy so zamestnancami.

 

Článok III.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Pre viac informácii ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

na adrese:
URGELA, spol. s r.o.
Kuzmányho nábrežie 14
960 01 Zvolen

telefonicky na:
0911 551 272
0903 551 272

e-mailom na:
dusan@urgela.sk

kontaktná osoba:
Dušan Urgela, konateľ spoločnosti

všetky kontakty nájdete aj na stránke:
www.urgela.sk

 

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO SME?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť URGELA, spol. s r.o., IČO: 46 486 577, so sídlom : Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
Ak patríte medzi našich zákazníkov, obchodných partnerov, alebo zamestnancov dodávateľov a odberateľov spracúvame vaše bežné osobné údaje, Meno, Priezvisko, Adresa a kontaktné údaje, telefón a e-mail. Tieto údaje spracúvame pre účely:

• Prípravy a spracovania cenových ponúk. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, plnenie zmluvy ktorej dotknutá osoby je zmluvnou stranou.
• Vedenia obchodnej agend súvisiacej s prípravou a plnením zmlúv. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, plnenie zmluvy ktorej dotknutá osoby je zmluvnou stranou.
• Vedenie účtovníctva. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, zákonná povinnosť podľa zákona 431/2002 o účtovníctve a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu.
• Evidencie reklamácií. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, zákonná povinnosť podľa zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
• Preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ.
• Kamerový systém na predajni pre ochranu majetku a osôb. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ.
• Ak ste návštevníkom našej webovej stránky, alebo fanúšikom našej stránky na sociálnej sieti, spracúvame vaše kontaktné údaje napríklad Meno, Priezvisko, e-mail, názov profilu na sociálnej sieti, alebo online identifikátory napríklad IP adresa vášho zariadenia, alebo súbory cookies.
• Pre účely zasielanie informácií a obchodných ponúk prostredníctvom e-mailu. Spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý ste udelili tým že ste sa rozhodli sledovať našu fanúšikovskú stránku, alebo ste ju označili že vám páči. Svoj súhlas môžete prostredníctvom sociálne siete kedykoľvek odvolať.
• Pre účely marketingovej komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý ste udelili tým že ste sa rozhodli sledovať našu fanúšikovskú stránku, alebo ste ju označili že vám páči. Svoj súhlas môžete prostredníctvom sociálne siete kedykoľvek odvolať.
• Pre účely evidencie návštevníkov web stránky a remarketingu. Remarketing je založený zobrazovaní reklám na základe na vašich predošlých návštev na našich webových, alebo fanúšikovských stránkach. Právnym základom je váš súhlas, súhlas udelený na našej web stránke prostredníctvom akceptovanie súborov cookies. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať príslušným nastavením vášho webového prehliadača.

AKO A OD KOHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Osobné údaja získavame predovšetkým od Vás, pri úvodnej telefonickej, e-mailovej alebo osobnej komunikácii.

KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJEME?
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:
• Prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Pinterest)
• Poskytovatelia online reklamných systémov (Google, Facebook, Adobe)
• Poskytovatelia IT služieb
• Advokátske a právne kancelárie
• Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
• V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
• V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
• V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
• V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. to môže byť 10 rokov.

Prípravy a spracovania cenových ponúk Doba spracúvanie je 5 rokov po spracovaní cenovej ponuky
Vedenia obchodnej agend súvisiacej s prípravou a plnením zmlúv. Doba spracúvanie je 5 rokov po poskytnutí skončení zmluvného vzťahu.
Vedenie účtovníctva a plnenie daňových povinností Doba spracúvanie je 10 rokov v zmysle príslušných zákonov.
Evidencia a vybavovanie reklamácií Doba spracúvanie je 3 roky po vybavení reklamácie.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov. Doba spracúvanie je 3, resp. 4 roky pre občiansko-právne, resp. obchodno-právne spory.
Evidencie kontaktov pre newsletter Doba spracúvania je 5 rokov od posledného využitia služieb ubytovania.
Marketingová komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí Doba spracúvania je do odvolania súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom nástrojov sociálnej siete, tak že zrušíte sledovanie stránky, alebo členstvo/priateľstvo.
Evidencia návštevníkov webu a remarketing. Doba spracúvania je zväčša 6 mesiacov, vo výnimočných prípadoch maximálne 2 roky, alebo do odvolania súhlasu, podľa toho čo nastane skôr.
Kamerový systém pre ochranu majetku a osôb. Doba uschovávania záznamu je 14 dní.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
• Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
• Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
• Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
• Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
• Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
• Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ ?
Vaše práva môžete uplatniť telefonicky, e-mailom na dusan@urgela.sk alebo písomne na adrese:
URGELA, spol. s r.o.,
Kuzmányho nábrežie 14
960 01 Zvolen

Žiadosť pre výkon práv dotknutej osoby nemá predpísanú formu. Stačí a v nej uvedie o čo žiadate, doplníte informácie podporujúcu vašu žiadosť a pripojíte kontaktné údaje.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
Podrobnejšie informácie vám poskytneme telefonicky +421 911 551 272, prípadne na e-mailovej adrese: dusan@urgela.sk

 

IS KAMERY – Informácie o kamerovom systéme

Digitálny kamerový systém
Otvorený kamerový systém s pripojením do internetu
Počet kamier: 4
Počet DVR/NVR/IPcorder: 1

Umiestnenie kamerového systému:
Prevádzka Bratislava (Bratislava Showroom)
Bajkalská 22 (Hotel ASTON)
821 09 Bratislava

Prevádzkovateľ :
URGELA, spol. s r.o.
Kuzmányho nábrežie 14
960 01 Zvolen

IČO: 46476577
IČ DPH: Sk2820011051
OR SR Banská Bystrica, vložka 21359/SR

Štatutárny zástupca :
Dušan Urgela – konateľ

Za dodržiavanie zákonných ustanovení zodpovedá: 
Dušan Urgela – konateľ

Spracúvané osobné údaje:
audio / video záznam z  kamerových zariadení

Účel spracovania video/audio  záznamu v kamerovom informačnom systéme:
– priestor prístupný verejnosti – účel: ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f)  a čl. 35 ods. 3 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

– ochrane majetku vo vlastnom objekte – účel: ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Spôsob spracovania:
– automatizovane uchovávaný a mazaný audio/video záznam

Doba uchovávania:
Záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.