Ochrana osobných údajov a cookies

ČO SÚ COOKIES a AKO FUNGUJÚ ?

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

Ako „cookie“ sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies. Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnúť prácu s cookies. Pozrite sa do nastavení  vo svojom prehliadači a postupujte podľa nápovedy na nastavenie prehliadača.

Ako spoločnosť URGELA, spol. s r.o. využíva súbory COOKIES

Spoločnosť URGELA, spol. s r. o. , so sídlom Kuzmányho nábrežie 815/14,  960 01 Zvolen, IČO: 46486577  je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.urgela.sk.

na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:
– základnej funkčnosti webových stránok,
– merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

Zber údajov uvedených vyššie je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu dusan@urgela.sk . Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu podľa § 13 odst. a) ZoOÚ 18/2018 Z.z.. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

•             Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
•             Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
•             Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

•             https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

•             https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

•             https://www.facebook.com/policy.php

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť:
URGELA, spol. s r.o.
IČO: 46486577

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Kuzmányho nábrežie 815/14, 960 01 Zvolen
e-mail:  dusan@urgela.sk
web:     www.urgela.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚPrávny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR

zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôbKategória OÚDoba uchovávania OÚKategória príjemcov / prístup k údajom majú:
vystavenie daňového dokladučlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť, výrobná spoločnosť, IT správcovská spoločnosť
zmluvné a predzmluvné vzťahyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákaznícibežné osobné údajelehota uvedená v zmluveúčtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť, výrobná spoločnosť, IT správcovská spoločnosť
reklamáciečlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, prepravná spoločnosť, výrobná spoločnosť, IT správcovská spoločnosť
odvody do sociálnej poisťovnečlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení , zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, blízke osobybežné osobné údaje10 rokovsociálna poisťovňa, účtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
odvody do zdravotnej poisťovnečlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, blízke osobybežné osobné údaje10 rokovzdravotná poisťovňa, účtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancomčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zamestnancibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
evidencia žiadateľov o zamestnaniečlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
žiadatelia o zamestnaniebežné osobné údajedo ukončenia výberového konanieúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
evidencia dochádzkyčlánok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
zamestnancibežné osobné údaje + osobitné kategórie osobných údajovpočas trvania pracovného pomeruúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
lekárske posudkyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
zamestnanciosobitné kategórie osobných údajovpodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, IT správcovská spoločnosť, spoločnosť pre BOZP a PPO, spoločnosť pre webhosting
zasielanie zvýhodnených ponúk
e-mailom, akcií
článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákazníci, potenciálni zákaznícibežné osobné údajena dobu neurčitú, pokiaľ zákazník alebo potenciálni zákazník nepožiada o zrušenie uchovania osobných údajovIT správcovská spoločnosť
identifikácia užívateľa web stránkyčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci web stránkybežné osobné údajena dobu neurčitú, pokiaľ zákazník alebo potenciálni zákazník nepožiada o zrušenie uchovávania osobných údajovGoogle, Facebook, Instagram, spoločnosť pre webhosting, reklamná spoločnosť
prihlásenie sa užívateľa do online služiebčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci web stránkybežné osobné údajena dobu neurčitú, pokiaľ zákazník alebo potenciálni zákazník nepožiada o zrušenie uchovávania osobných údajovGoogle, Facebook, Instagram, spoločnosť pre webhosting, reklamná spoločnosť
evidencia školení BOZPčlánok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
zamestnancibežné osobné údajepo dobu trvania pracovného pomeru zamestnanca, neskôr aj 10 rokov podľa potreby zachovania účtovnej agendy spoločnosti zo zákonaspoločnosť pre BOZP a PPO

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy so subdodávateľmi a obchodnými partnermi, so sprostredkovateľmi, vybavenie objednávky zákazníkov, uzatvorenie zmluvy o dielo so zákazníkmi a uzatvorenie pracovnej zmluvy so zamestnancami.

Článok III.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Pre viac informácii ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

na adrese:
URGELA, spol. s r.o.
Kuzmányho nábrežie 815/14
960 01 Zvolen

telefonicky na:
0911 551 272
0903 551 272

e-mailom na:
dusan@urgela.sk

kontaktná osoba:
Dušan Urgela, konateľ spoločnosti

všetky kontakty nájdete aj na stránke:
www.urgela.sk